Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Întrebări frecvente

Ce obligaţii au angajatorii care beneficiază de facilităţi financiare pentru ucenici?

Angajatorii care beneficiază de facilităţi sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de muncă.

Documentele necesare depuse de angajator pentru verificarea şi acordarea sumei cuvenite lunar:

a)  un tabel nominal intocmit conform modelului (anexa 6);
b)  fisa de evidenta zilnica a salariatilor si statul de plata pentru luna respectiva, in copie certificata de angajator;
c)  raportul de monitorizare (anexa 3).

Ce documente sunt necesare angajatorului pentru încheierea convenţiei?

a)  actul de identitate al ucenicului, în copie;
b)  contractul de ucenicie la locul de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, în copie;

Cum este susţinută financiar ucenicia la locul de muncă?

Angajatorul poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru fiecare ucenic angajat, o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare;
Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului;

Cine poate fi angajator al ucenicului?

a)  Persoana juridică/fizică legal autorizată;
b)  întreprinderea familială/individuală.

Care sunt drepturile şi obligaţiile ucenicului

Statutul de ucenic îi conferă acestuia toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, precum şi drepturile şi obligaţiile prevăzute de legea uceniciei la locul de muncă.

Cât este salariul ucenicului ?

Este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână.

Cât trebuie să fie timpul de muncă al ucenicului?

Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână.

In ce constă formarea profesională a ucenicului?

a)  cuprinde  pregătirea teoretică  şi  pregătirea  practică  sau  numai  pregătirea  practică  a ucenicului;
b)  timpul necesar pregătirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncă;
c)  are ca rezultat dobândirea unui certificat de calificare profesională a adulţilor;
d)  ocupaţiile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncă sunt cele cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România.

Ce documente sunt necesare pentru încheierea contractului de ucenicie la locul de muncă ?

a)  actul de identitate, în original şi în copie;
b)  certificatul de naştere, în original şi în copie;
c)  copii legalizate ale actelor de studii;
d)  certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia.