Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Întrebări frecvente

Cine poate fi încadrat ca ucenic?

Orice persoană fizică cu vârsta peste 16 ani şi care nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă.
Se pot încadra în muncă în calitate de ucenici şi următoarele categorii:
a)  cetăţenii străini, precum şi apatrizii care au obţinut permis de muncă în România, conform reglementărilor legale în vigoare;
b)  cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi membrii de familie ai acestora.

Ce condiţii trebuie respectate în cazul contractului de ucenicie la locul de muncă?

a)  se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română;
b)  se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti;
c)  durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul şi nu poate fi mai mare de 36 de luni şi mai mică de 12 luni.

Ce este contractual de ucenicie la locul de muncă?

Este un contract ce se încheie pe durată determinată, prin care, ucenicul, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unui angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.

Ce este ucenicia la locul de muncă ?

a)  este o formă de formare profesională;
b)  se realizează în baza unui contract de muncă de tip particular
 

De câte ori se poate urma gratuit un curs de formare profesională?

Serviciile de formare profesională gratuite, se acordă o singură dată, pentru fiecare perioadă în care persoana se află în căutarea unui loc de muncă !

Care sunt obligaţiile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, care urmează programe de formare profesională?

a)  să participe la toate  activităţile cuprinse în programele de formare profesională,  să îndeplinească toate cerinţele prevăzute de acestea şi să se prezinte la examenul de absolvire sau la reexaminare;
b)  să restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile de formare profesională dacă nu se prezintă la primul examen de absolvire sau la reexaminare, cu excepţia unor motive neimputabile persoanei;

Care sunt drepturile beneficiariilor de servicii gratuite de formare profesională?

a)  pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului;
b)  rechizite şi materiale de instruire, primesc în folosinţă manuale;
c)  echipament de protecţie pe timpul instruirii practice, după caz;
d)  pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult patru deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire;

Care sunt cursurile de calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare organizate de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă?

Cursurile de calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare se organizează pentru ocupaţii, meserii şi profesii definite şi cuprinse in Clasificarea ocupaţiilor din România, sau în Nomenclatorului Calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare;
Cursurile de calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare au la bază standarde ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, respectiv standarde de pregătire profesională, aprobate potrivit legii.

Cum se realizează pregătirea teoretică şi /sau practică ?

a)  De către formatori special desemnaţi pentru instruirea teoretică/practică, cu o bună pregătire de specialitate şi experienţă în domeniu, conform programei de pregătire şi graficul orar stabilit
b)  În săli de curs bine amenajate şi dotate logistic;
c)  În secţiile de producţie ale unităţilor în care urmează să fie angajaţi, în alte unităţi stabilite de angajator sau în centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor. La absolvirea cursului veţi susţine un examen în faţa comisiei de examinare.

Care este durata programelor de formare profesională?

Durata programului de formare profesională, exprimată în ore de pregătire, pe niveluri de calificare, este de:
a)  360 ore pentru nivelul 1 de calificare;
b)  720 ore pentru nivelul 2 de calificare 1.080 ore pentru nivelul 3 de calificare。