Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Întrebări frecvente

Ce documente sunt necesare pentru înscrierea la un curs de formare profesională?

Pentru înscrierea la programele de formare profesională persoanele vor prezenta la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă următoarele documente:
a)  recomandare din partea centrului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere;
b)  cerere de înscriere la programul  de formare profesională,  conform legii; în  situaţia persoanelor care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite, cererea cuprinde şi angajamentul persoanei cu privire la suportarea consecinţelor legale prevăzute de lege;

Cine poate realiza activitatea de formare profesionala a persoanelor aflate in căutarea unui loc de munca?

Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de munca se realizează de agenţiile pentru ocuparea forţei de munca prin centrele de formare profesională din subordinea acestora, precum şi de alţi furnizori de servicii de formare profesională, din sectorul public sau privat, autorizaţi în condiţiile legii.
 

In ce situaţii se asigură gratuit serviciile de formare profesională la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului sau la cererea angajatorului?

Se asigură servicii de formare profesională şi pentru persoanele aflate în următoarele situaţii:
a)  au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 7 ani în cazul copilului cu handicap;
b)  au reluat activitatea după după perioada îndeplinirii serviciului militar activ;
c)  au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacităţii de muncă după pensionarea pentru invaliditate;

In ce condiţii beneficiază gratuit de programele de formare profesionlă persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă?

a)  nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă;
b)  nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ; -au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională;
c)  sunt cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România sau care au drept de muncă pe teritoriul României;
d)  nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie;

In ce situaţii are loc suspendarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor:

a)  la data la care nu şi-a îndeplinit obligaţia de a se prezintă lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitaţi, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;
b)  pe perioada îndeplinirii serviciului militar activ ;
c)  la data încadrării în muncă, pe o perioadă determinată de cel mult 12 luni;

In ce situaţii încetează plata indemnizaţiei de şomaj?

a)  la data încadrării în muncă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni;
b)  la data când realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;
c)  la 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi
independente sau a certificatului de înmatriculare, dacă realizează venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;

Care sunt obligaţiile beneficiarilor indemnizaţiei de şomaj?

a)  să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;
b)  să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor;
c)   să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate;

Care este perioada de timp în care se poate solicita indemnizaţia de şomaj?

Indemnizaţia de şomaj se acordă de la data apariţiei situaţiei care conferă dreptul la indemnizaţie de şomaj, dacă cererea este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 10 de zile de la această dată.
Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data prevăzută mai sus, indemnizaţia de şomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii.
Termenul de maximum 12 luni este termen de decădere din drepturi.

De la ce data se acordă indemnizaţia de şomaj?

Indemnizaţia de şomaj se acorda, la cerere, după caz, de la data:
a)  încetării raporturilor de muncă;
b)  încetării raporturilor de serviciu;
c)  încetării mandatului pentru care au fost numite sau alese;
d)  expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajaţi pe baza de contract.
e)  încetării calităţii de membru cooperator;
f)  încetării contractului de asigurare pentru şomaj;
g)  încetării motivului pentru care au fost pensionate;

Cât este cuantumul indemnizaţiei de şomaj?

Indemnizaţia de şomaj este o sumă acordată lunar şi în mod diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:
a)  75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
b)  la suma de mai sus se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare: