Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Întrebări frecvente

Pentru cât timp o persoană poate beneficia de indemnizaţie de şomaj?

Indemnizaţia de şomaj se acordă pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare:
a)  6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an şi pentru absolvenţi; --9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
b)  12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Ce reprezintă indemnizaţia de şomaj?

O compensaţie parţială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care nu s-au putut încadra în muncă

Ce documente însoţesc cererea pentru indemnizaţia de şomaj?

a)  actul de identitate, în original;
b)  actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;
c)  adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale;
d)  acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.
1.   În cazul persoanelor provenite din muncă:

Cine nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj ?

a)  persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor, situat la o distanţă de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;
b)  persoanele care refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă;
c)  absolvenţii care, la data solicitării dreptului, urmează o formă de învăţământ;

Cine sunt beneficiarii indemnizaţiei de şomaj?

Sunt beneficiari ai indemnizaţiei de şomaj următoarele categorii de persoane:
1. Şomerii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a)  au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;
b)  nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;
c)  nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii;

Ce este stagiul de cotizare in sensul Legii nr. 76/2002?

Stagiu de cotizare - perioada de timp pentru care s-a datorat contribuţia de asigurări pentru şomaj atât de către asigurat, cât şi de către angajator sau, după caz, numai de către asigurat, precum şi perioada pentru care persoanele asigurate în sistemul asigurărilor pentru şomaj prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj au datorat şi au plătit contribuţia de asigurări pentru şomaj.

Cine are calitatea de tânăr cu risc de marginalizare socială?

Persoana cu vârsta între 16-26 ani, care îndeplineşte condiţiile de a fi şomer, se înregistrează la agenţia   pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază îşi are domiciliu sau reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:
a)  se află în sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem;
b)  are dizabilităti;
c)  nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
d)  are copii în întreţinere;
e)  a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
f)  este victimă a traficului de persoane.

Ce înseamnă şomer înregistrat?

Persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile pentru a fi şomer
a)  este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
b)  starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
c)  nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare;