Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin "Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Consiliere profesională

Serviciile de informare si consiliere profesionala au un rol esential in activitatea desfasurata de serviciile publice de ocupare, de calitatea acestora depinzand in mare masura rezultatele aplicarii celorlalte tipuri de servicii de stimulare a ocuparii, in special formarea profesionala.Informarea şi consilierea profesională

Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii oferite de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Giurgiu persoanelor in cautarea unui loc de munca, in mod gratuit. 

Ansamblul serviciilor de informare si consiliere profesionala consta in:

 • furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
 • evaluarea si autoevaluarea personali-tatii in vederea orientarii profesionale;
 • dezvoltarea abilitatii si a increderii in sine a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in vederea luarii deciziei privind propria cariera;
 • instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca (prezentarea la interviu, intocmirea unui CV).

Informarea privind piata muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea si autoevaluarea se realizeaza prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individuala sau de grup oferite persoanelor in cautarea unui loc de munca sau in cadrul job-club-urilor organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

Consilierea profesionala si instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocuparii se realizeaza de catre consilieri de orientare a carierei in cadrul compartimentelor sau centrelor de informare si consiliere privind cariera sau, la cerere, in cadrul altor forme organizate de instruire.

Activitatea de informare profesionala priveste, in principal, urmatoarele aspecte:

 • situatia locurilor de munca in prezent si perspectiva apropiata ;
 • posibilitatile de incadrare in acord cu pregatirea si experienta profesionala, precum si a cerintelor angajatorului;
 • posibilitatile de (re)calificare si perfectionare in vederea cresterii sanselor de incadrare in munca .

Activitatea de consiliere individuala si de grup are ca scop:

 •  identificarea problemei pentru care se solicita consilierea;
 •  autocunoastere personala cu accent pe constientizarea aptitudinilor, intereselor, motivatiilor precum si identificarea punctelor forte care pot fi utilizate in rezolvarea problemei;
 •  stabilirea de obiective profesionale privind cariera, precum si de alte posibile alternative ale acestora;
 •  identificarea si planificarea etapelor de parcurs in vederea atingerii acestor obiective;
 •  cunoasterea si insusirea tehnicilor de cautare activa a unui loc de munca, a modului de intocmire a "Scrisorii de prezentare" a "CURRICULUM VITAE" (CV), pregatirea si prezentarea la interviu;
 •  ocuparea si pastrarea unui loc de munca;
 • dezvoltarea atitudinilor si a gandirii pozitive;
 •  cunoasterea cerintelor necesare in invatarea si exercitarea diferitelor profesii

Extras din  HOTĂRÂREA nr. 377 din 18 aprilie 2002 (*actualizată*)
pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora:

Informarea şi consilierea profesională

CAP.I

     ART. 1

    Beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere profesională sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă, aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 din lege, precum şi persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională în mod gratuit, prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege.

     ART. 2

    (1) Informarea şi consilierea profesională se realizează de centrele de informare şi consiliere privind cariera din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă.

    (2) În cazul în care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă nu au personal suficient pentru acordarea acestor servicii, vor încheia contracte cu furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditaţi, în condiţiile legii.

    (3) Contractarea serviciilor de informare şi consiliere profesională se va face în baza selecţiei de oferte, organizată de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în condiţiile dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice.

    (4) În vederea acordării serviciilor prevăzute în contract agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor pune la dispoziţie furnizorului de servicii liste cuprinzând persoanele care şi-au exprimat opţiunea de a fi cuprinse în activitatea de informare şi consiliere profesională.

    ART. 3

    Persoana care oferă informaţii şi acorda consultanţa persoanelor în căutarea unui loc de muncă în legătura cu alegerea carierei, posibilităţile de formare profesională şi ocupare este consilierul de orientare în cariera, denumit în continuare consilier.

    ART. 4

    Serviciile de informare şi consiliere profesională privind cariera pot fi acordate ori de câte ori este necesar, în mod individual sau în grup, şi privesc:

    a) furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;

    b) evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale;

    c) dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria cariera;

    d) instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.

     ART. 5

    Serviciile de informare şi consiliere profesională acordate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau de furnizorii de servicii acreditaţi conform legii, cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au încheiat contracte, sunt finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

     ART. 6

    Plata serviciilor prestate de furnizorii de servicii cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au încheiat contracte se va face lunar, în baza contractului încheiat, după prezentarea de către furnizorul de servicii a Raportului tehnic şi a Raportului financiar, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

     ART. 7

    (1) În vederea acordării serviciilor de informare şi consiliere profesională persoanele vor depune o cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

    (2) Persoanele care solicita servicii de informare şi consiliere profesională privind cariera sunt luate în evidenta prin înscrierea într-un registru special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

     ART. 8

    Serviciile prevăzute la art. 4 lit. a) se realizează de către consilier, care oferă persoanei solicitante informaţii privind:

    a) locurile de muncă vacante aflate în evidenta agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă;

    b) locurile de muncă vacante aflate în baza de date a Sistemului electronic de mediere a muncii - SEMM;

    c) ocupaţiile/meseriile/profesiile cele mai solicitate pe piaţa forţei de muncă;

    d) condiţiile impuse de angajatori;

    e) gama de servicii oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă.

     ART. 9

    (1) Serviciile de evaluare şi autoevaluare a personalităţii, prevăzute la art. 4 lit. b), au ca scop stabilirea compatibilităţii dintre nivelul formării profesionale, aspiraţiile persoanei şi posibilităţile de ocupare pe piaţa forţei de muncă.

    (2) Consilierul, în funcţie de profilul psihoprofesional al persoanei consiliate, va utiliza instrumente şi tehnici de evaluare a deprinderilor, abilităţilor şi competentelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă, precum: interviul, observaţia, chestionarul, bateriile de teste.

    (3) Pe baza rezultatelor discuţiilor individuale şi a testărilor efectuate, consilierul stabileşte paşii pe care persoana consiliată trebuie să îi urmeze pentru alegerea ocupaţiei/meseriei, prin accesarea celorlalte măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă ce vizează creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

     ART. 10

    Serviciile de instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, prevăzute la art. 4 lit. d), constau, în principal, în exerciţii privind întocmirea unui curriculum vitae, a scrisorii de intenţie, a scrisorii de mulţumire, simularea unui interviu.

     ART. 11

    Consilierul, la încheierea perioadei de informare şi consiliere profesională, redactează o recomandare pentru participarea persoanei consiliate, după caz, la:

    a) programe de formare profesională;

    b) evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale;

    c) consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente ori pentru iniţierea unei afaceri.

 

   ANEXA 3
    ──────── la proceduri

    Către
   Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului .

    Subsemnatul/Subsemnata ....., născut/născută la data de ......., domiciliat/domiciliată/ având reşedinţa în localitatea .........., str. ……………..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul …..., posesor/posesoare al/a actului de identitate ... seria ... nr. ..., cod numeric personal ............., solicit înscrierea în evidenţă în vederea informării şi consilierii profesionale.
    Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de aceste servicii şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ……………........ .

 Data .....................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Semnătura…….....